Waar is de minimale deskundigheidseis van het Kwaliteitsregister V&V van 184 uur op gebaseerd?

 • Alle beroepsgroepen die geregistreerd worden in het BIG-register, hebben in de afgelopen jaren minimale normen ontwikkeld voor deskundigheid. Dat geldt voor fysiotherapeuten, verloskundigen, maar ook voor medisch specialisten en verpleegkundigen. Bijna alle beroepsgroepen hanteren een minimale normtijd van 200 uur in vijf jaar tijd.
 • Ook V&VN heeft in het verleden een norm voor deskundigheid ontwikkeld. Hierbij is gekozen voor 184 uur in vijf jaar. V&VN heeft deze keuze in samenspraak met andere partijen gemaakt: beroepsverenigingen van verpleegkundigen, inspectie, vertegenwoordigers van ziekenhuizen en andere zorginstellingen, maar ook verzekeraars zijn hierbij betrokken geweest.
 • De 184 uur is afgeleid van de minimale werkervaringseis voor verpleegkundigen in het BIG-register: die zegt dat je gemiddeld 1 dag per week moet hebben gewerkt gedurende vijf jaar. Dat komt neer op 1840 uur in vijf jaar. De redenering was dat je ten minste 10% hiervan zou moeten besteden aan deskundigheidsbevordering.

Waarom stelt de Wet BIG als minimale eis 100 uur?

 • De minimale eis van 100 uur is niet bedoeld voor individuele beroepsbeoefenaren, maar voor de beroepsgroepen die – in samenspraak met andere partijen – een norm voor deskundigheidsbevordering moeten ontwikkelen.
 • Van de acht beroepsgroepen die in het BIG-register staan, waren er enkele die nog geen (volwaardige) norm hadden ontwikkeld voor deskundigheidsbevordering. Om deze beroepsgroepen niet uit te sluiten, maar ze juist de gelegenheid te bieden om een start te maken met deskundigheidsbevordering, heeft de overheid besloten van de beroepsgroepen te eisen dat hun norm ten minste voldoet aan de eis van 100 uur.
 • Alle beroepsgroepen die in het verleden al wél normen hebben ontwikkeld voor deskundigheid, zullen naar verwachting hun bestaande normen (van rond de 200 uur) blijven hanteren.

Gaat de nieuwe (wettelijke) norm voor verpleegkundige deskundigheid er anders uitzien dan de huidige norm?

 • De huidige norm voor verpleegkundige deskundigheid zegt dat je ten minste 184 uur deskundigheidsbevordering moet volgen in 5 jaar. Hiervan moet minimaal 80 uur geaccrediteerde bij- en nascholing zijn.
 • Of de toekomstige norm er anders uit gaat zien, is nu nog niet bekend. Dat moet de beroepsgroep (V&VN) bepalen na overleg met alle belangenpartijen.

Er bestaat nu ook een deskundigheidsnorm voor deskundigheidsgebieden. Blijft dat zo?

 • Het klopt dat er een norm is voor specifieke expertisegebieden van de verpleegkunde, zoals oncologische verpleegkunde, wijkverpleging of GGZverpleegkunde. Deze expertisegebieden zijn vertaald naar deskundigheidsgebieden in het Kwaliteitsregister V&V. Wanneer je in een deskundigheidsgebied bent ingeschreven en 40 uur geaccrediteerde bij- en nascholing behaalt op zo’n deskundigheidsgebied, toon je aan dat je dat je ook op dat expertisegebied je deskundigheid hebt bijgehouden.
 • Of dit zo blijft wanneer er een nieuwe (wettelijke) norm komt, is niet duidelijk.

Komt er straks een aparte norm voor Mbo- en voor Hbo-opgeleide verpleegkundigen?

 • Mogelijk wel. Er komen immers twee verpleegkundige beroepen die ieder een eigen beroepsprofiel hebben. Dit betekent ook dat er verschillen zullen zijn tussen de vereiste competenties van de beide beroepen. Het ligt daarom voor de hand dat de eisen voor deskundigheidsbevordering zullen verschillen. Maar op dit moment is het nog te vroeg om hierover een definitieve uitspraak te doen.

Komt er aparte norm voor voorbehouden handelingen?

 • De Wet BIG gaat ervan uit dat iedere BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar zelf zorgt dat zij bekwaam is om de voorbehouden handelingen uit te voeren die de wet aan het beroep heeft toegekend.
 • Het is niet de verwachting dat hier verandering in komt.

Kan ik via het Kwaliteitsregister V&V aantonen dat ik mijn deskundigheid rond de voorbehouden handelingen heb bijgehouden?

 • Scholing over voorbehouden handelingen is vooralsnog geen aparte categorie deskundigheidsbevordering in het Kwaliteitsregister V&V.
 • Wel wordt er momenteel nagedacht om een functie toe te voegen waarmee je kunt aantonen dat je deskundigheidsbevordering hebt gevolgd op dit terrein.

Komen er wettelijke eisen voor intervisie en intercollegiale toetsing?

 • Op dit moment kunnen verschillende vormen van intercollegiaal overleg (intervisie, intercollegiale toetsing, casuïstiekbespreking, patiëntbespreking, MDO) in het Kwaliteitsregister V&V worden opgevoerd als ODA. De namen worden momenteel binnen instellingen niet uniform gehanteerd. Dit is geen probleem.
 • Omdat de minister van VWS heeft aangegeven veel belang te hechten aan intercollegiale toetsing, heeft V&VN hiervoor een duidelijk kader (incl. definitie) en hulpmiddelen ontwikkeld. Die worden beschikbaar gesteld op de website van het Kwaliteitsregister V&V.
 • Of er binnen de wettelijke beroepsnorm specifieke eisen komen voor intervisie of intercollegiale toetsing, is nog niet bekend.

Hoe moet ik straks bij het BIG-register aantonen dat ik aan de norm van deskundigheid voldoe?

 • Dit moet allemaal nog worden uitgewerkt in de komende jaren.
 • V&VN vindt dat dit geen extra administratielast moet opleveren voor verpleegkundigen. Daarom is zij er een voorstander van dat een verpleegkundige die in het Kwaliteitsregister wordt geherregistreerd, automatisch aan de deskundigheidsnorm van het BIG-register heeft voldaan